W dobrą stronę - Nowenna 2027 -

NOWENNA 2018-2027 NG167

13 sierpnia 2019

Sekwencja Stabat Mater

 

 

Duch, który umacnia miłość – jesteśmy napełnieni Duchem Świętym“.

 

 


Modlitwa Nowenny Gietrzwałdzkiej

Prowadzeni orędziem Maryi

Matko Niepokalana, Pani Gietrzwałdzka!
Królowo Niebios i Pani Aniołów!
Ty ukazałaś się na warmińskiej ziemi,
aby wzywać do nawrócenia, pokuty,
żarliwej modlitwy różańcowej i trzeźwości.
Prowadzeni Twoim orędziem,
oddajemy się pod Twoją macierzyńską opiekę,
aby z radością przyjmować Ewangelię Twojego Syna.
Ty, która w Gietrzwałdzie obiecałaś, że
zawsze będziesz przy nas, wstawiaj się za nami,
aby nasza wiara wyznawana,
celebrowana i praktykowana na co dzień,
pogłębiała się i owocowała czynnym udziałem w życiu Kościoła oraz podejmowaniem dzieł apostolskich.

Matko Niepokalanie poczęta!
Ucz nas wiary, nadziei i miłości.

Królowo Różańca Świętego!
Przypominaj nam, że zbawienie dokonane przez Twojego Syna uobecnia się w życiu sakramentalnym Kościoła!
Pomagaj nam w rozeznawaniu powołania chrześcijańskiego, abyśmy prowadzeni przez Ducha Świętego, dostrzegali znaki Bożej obecności w świecie i byli posłuszni Jego natchnieniom. Amen.

 


CZYTANIE

Pwt 31, 1-8

Mojżesz odezwał się tymi słowami do Izraela: «Dziś mam już sto dwadzieścia lat. Nie mogę swobodnie chodzić. Pan mi powiedział: „Nie przejdziesz tego Jordanu”. Sam Pan, Bóg twój, przejdzie przed tobą; On wytępi te narody przed tobą, tak iż ty osiedlisz się w ich miejsce. A Jozue pójdzie przed tobą, jak mówił Pan. Pan postąpi z nimi, jak postąpił z Sichonem i Ogiem, królami Amorytów, i z ich krajami, które zniszczył. Wyda ich Pan tobie na łup, a ty uczynisz im według wszystkich poleceń, jakie ci dałem. Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci». Potem Mojżesz zawołał Jozuego i rzekł mu na oczach całego Izraela: «Bądź mężny i mocny, bo ty wkroczysz z tym narodem do ziemi, którą Pan poprzysiągł dać ich przodkom, i wprowadzisz ich w jej posiadanie. Sam Pan, który pójdzie przed tobą, On będzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci. Nie lękaj się i nie drżyj!»

 

Pwt 32, 3-4a. 7. 8. 9 i 12 (R.: por. 9a)

Refren: Oto lud Boży jest własnością Pana.
3        Oto będę głosić imię Pana; *
uznajcie wielkość naszego Boga!
4        On jest Opoką, *
a Jego dzieło doskonałe.
7        Wspomnij na dni, które przeminęły, *
rozważ lata poprzednich pokoleń.
Zapytaj swego ojca, by cię pouczył, *
i twoich starców, niech ci opowiedzą.
8 Jak to Najwyższy obdarzał dziedzictwem narody *
i rozdzielał synów człowieczych.
Wtedy wytyczył granice dla ludów *
według liczby synów Boga sprawiedliwego.
9 Bo Jego lud jest własnością Pana, *
Jakub Jego wyłącznym dziedzictwem.
12 Tak Pan go prowadził, *
a nie było z nim obcego boga.

 

Mt 18, 1-5. 10. 12-14

Uczniowie przystąpili do Jezusa, pytając: «Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?» On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł:
«Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje.
Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.
Jak wam się zdaje? Jeśli ktoś posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę, powiadam wam: cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały.
Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych».

 


Oto lud Boży jest własnością Pana.

To oczywiste, że dbam o swoją własność. Jak bardzo dbam? Aż do przesady. A Bóg? Nieskończenie bardziej dba o swoją własność, o swój lud wybrany – Kościół. Jego własnością jestem i ja, jak i każdy człowiek. Jestem Jego własnością, a jednak zachowuję swoją wolność. Przedziwny, autonomiczny świat pełnej wolności, aż do podobieństwa do Boga. Jakże przedziwne są Jego drogi. Osobiście dba o każdego, a jednak przez pośredników.  Bez przymuszania, paraliżowania, łamania majestatem świętego Boga, a jednak ze świadomością, że Bóg jest “tu i teraz” obecny… mówi TERAZ, ingeruje TERAZ, udziela się TERAZ i działa TERAZ.  Teraz działa Syn Boży – przez ludzi wybranych, których Pismo Święte nazywa “sługami przymierza”. Chrystus działa przez Piotra, przez Apostołów /dziś: biskupi/, przez uczniów /dziś: kapłani diakoni/, a coraz częściej przez świeckich… On sam. On sam przemawia, gdy oni głoszą. On sam chrzci, gdy oni chrzczą. On sam – w swoim Ciele i swojej Krwi – ofiaruje się, gdy kapłan wypowiada nad chlebem i winem słowa świętej konsekracji.  To wtedy Duch Święty ogarnia kapłana i ten materialny znak, który trzyma w dłoniach i dokonuje się cud nad wszelkie cuda.

Pamiętaj! On sam…

 


znów szpital… 😀

 

Mail od fratra

 Po ostatnich moich przemyśleniach chcę Ci bracie powiedzieć jedno, może już to wiesz, może też to zaobserwowałeś ale Pamiętaj, że jesteś jednym z tych ludzi którzy zawsze będą inni od wszystkich, zawsze będą mieli ludzie do Ciebie więcej pretensji niż do innych. Dlaczego? Dlatego że zakochałeś się bezgranicznie w Najpiękniejszej i Najcudowniejszej Kobiecie na Świecie i we Wszechświecie, dlatego, że masz ją w każdej sekundzie w swoim sercu, dlatego że Cały Jesteś Jej!!!! Szatan jej nienawidzi!!! Szatan się jej boi!!!! Szatan spiernicza przed Nią tak szybko jak się tylko da. Popatrz na tych księży którzy tak jak Ty oddali się Maryi. Dominik Chmielewski, Piotr Glass, O. Daniel i wielu innych. Ile mają problemów w swoich wspólnotach, z Hierarchami kościelnymi, ale idą dalej. Wystarczy popatrzeć im w oczy i jest to tak niesamowite uczucie, że trudno to opisać. Czysta, prawdziwa, bez żadnej skazy MIŁOŚĆ. Niczym się bracie nie przejmuj, idź do przodu, trzymaj Maryję zawsze za rękę i nigdy jej nie puszczaj. Ona pokaże Ci jak być mężczyzną, ojcem, bratem i oczywiście tercjarzem. Ona pomoże Ci też rozeznać kiedy należy nastawić drugi policzek, albo kiedy należy powiedzieć «Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?»“. Z Panem Bogiem i Naszą Kochaną Mamą


 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu


FROPS – Fraud Risk Operational Performance Solution

 

 «Niechaj wszyscy wierni błagają wytrwale Matkę Boga i Matkę ludzi, aby Ta, która swymi modlitwami wspierała początki Kościoła, także i teraz w niebie, wywyższona ponad wszystkich świętych i aniołów, w komunii wszystkich świętych wstawiała się u swego Syna, dopóki wszystkie rodziny narodów, zarówno tych, które noszą zaszczytne imię chrześcijan, jak i tych, co nie znają jeszcze swego Zbawiciela, nie zgromadzą się szczęśliwie w pokoju i zgodzie w jeden Lud Boży na chwałę Przenajświętszej i niepodzielnej Trójcy» (n. 69).” /św. Jan Paweł II – Lumen gentium/

 

 

 


Sancte Michael Archangele,

defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus; supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen

 

 


/PRZY WIECZORNYM ODMAWIANIU NOWENNY/

Modlitwa do Świętego Józefa

Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

 


Litania do Matuchny

 

Ty która niesiesz naszej ziemi
Siłę dla utrudzonych wiarą
Panno Nadziei – módl się za nami

Ty, która dajesz ludziom światło
Że miłość może być prawdziwa
Oblubienico – módl się za nami

Ty, która pogrążonym w smutku
Dajesz odwagę wśród cierpienia
Panno radosna – módl się za nami

Ty, która jesteś naszym domem
Sprawy zwyczajne weź w obronę
Panno ubogich – módl się za nami

Ty, która niesiesz pojednanie
Trudną samotność gubisz w mroku
Matko tych, co się nie spotkali…
módl się za nami

s. Miriam od Jezusa OCD Karmel – Spręcowo

 

Bliscy i oddaleni – ks. Jan Twardowski   –  Teatr ES – Siedlce

 


Można odejść na zawsze, by stale być blisko.

/z nagrobnej krypty ks. Twardowskiego./

 


Totus primo sibi et sic totus omnibus ex superabundantia
/Najpierw cały dla siebie, a tak cały dla wszystkich z nadmiernej obfitości/

 


Bóg jest dobry. Okazuje to na wiele sposobów i wciąż przypomina mi, że jestem ogarnięty Miłością miłosierną.

Trwa czas łaski – nowe i wieczne przymierze, które zawarł w Jezusie Chrystusie. Każda Eucharystia jest zatem szansą, abym swoje życie uczynił czasem nawrócenia do Boga, który jest miłością miłosierną, abym swoje życie uczynił czasem zbawienia.Dodawanie komentarzy dla zalogowanych użytkoników: