W dobrą stronę - NOWENNA - Materiały z pierwszej ręki -

ANGIE – Adwentowa Nowenna Gietrzwałdzka NG 69

10 grudnia 2018

Dwie miłości zbudowały dwa państwa: miłość siebie aż do wzgardy Boga zbudowała państwo babilońskie, podczas gdy miłość Boga aż do wzgardy siebie zbudowała państwo Boże – to słowa św. Augustyna /O państwie Bożym, 14, 28/. Miłość siebie aż do wzgardy Boga! Czy nie taki był pierwszy grzech człowieka w raju. Jakie jest to moje budowane państwo, w którym tak wiele jest jeszcze nieposłuszeństwa, w którym pycha owocuje grzechem? Ledwo zacząłem budować doszedłem do wniosku, że nie podoba mi się ten projekt. Kiedy tylko zacząłem się rozglądać natychmiast pojawiły się inne, znacznie atrakcyjniejsze. Pojawiła się pożądliwość oczu, ciała…, straciłem niewinność. 

Rozum zakryła czarna chmura ignorancji, straciłem dostęp do prawdy. Potem to już była lawina: próżność zaowocowała obłudą, oziębłość złośliwością, zazdrość nienawiścią, a chciwość zdradą, zaślepieniem i umysłową tępotą, nieczystość pociągnęła za sobą brak wytrwałości, a brak rozwagi działanie na oślep, wolę zastąpiła “zła wola” i stała się głównym siedliskiem pychy i pożądania duchowego. Lawina miłości własnej nie do zatrzymania. Na mojej drodze ku Bogu okazała się zaporą nie do przejścia. A przecież powinienem miłować siebie, ale to ma być działanie podporządkowane miłości Boga i uporządkowane w stosunku do bliźniego. Nie wiem jak, ani kiedy, Chrystus Pan wskrzesił mnie z tej śmierci duchowej. Wyrwał z tego diabelskiego  kołowrotu. Teraz systematycznie oczyszcza mnie w sakramentach, w modlitwie, pracy. Uświęca przez miłość Boga, miłość bliźniego i uporządkowaną miłość samego siebie. Czasami tylko kiedy dumny trzymam mocno kierownicę, bo akurat udało mi się pokonać jakąś przeszkodę na drodze, z nutką pobłażliwości przypomina mi – dziś przez Pawła: “Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał? /por. 1 Kor 4,7/

 


 

CODZIENNE OFIAROWANIE:

/wg. modlitwy Faustynki – DZ.163/

Boskie Serce Jezusa bogate w miłosierdzie,
Ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Maryi
moje modlitwy i cierpienia,
myśli i pragnienia,
słowa i czyny,
Złącz je ze swoją Ofiarą Krzyża
obecną w Tajemnicy Eucharystii dla zbawienia świata.
Uczyń mnie apostołem Twego miłosierdzia,
bym wiernie służąc Tobie w Kościele
we wszystkim świadczył o Twojej miłości.

Dopomóż mi Panie:
– aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewał i nie sądził z pozorów
– aby słuch mój był miłosierny, bym nie był obojętny na potrzeby bliźnich
– aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówił źle o innych, ale dla każdego miał słowo pociechy i przebaczenia
– aby ręce moje były miłosierne, bym tylko dobro czynił bliźnim
– aby nogi moje były miłosierne, bym spieszył z pomocą opanowując zmęczenie
– aby serce moje było miłosierne, nawet gdy inni będą nadużywać mojej dobroci
Niech się dzisiaj stanie Twoja wola we mnie, a ja wysławiać będę Twoje nieskończone miłosierdzie.
Amen

 


 

Potężna Niebios Królowo
i Pani Aniołów
Ty, któraś otrzymała od Boga posłannictwo i władzę,
by zetrzeć głowę szatana,
prosimy Cię pokornie,
rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów,
stłumiły ich zuchwałość,
a zwalczając ich wszędzie strąciły ich do piekła,
Święci Aniołowie i Archaniołowie brońcie nas i strzeżcie nas.
Amen

  

ANGIE – Adwentowa Nowenna Gietrzwałdzka

HASŁO – “W mocy Bożego Ducha“.

TEMAT – ” Objawienia Niepokalanej w Lourdes 1858 r.

 


Ósme objawienie 24 lutego

Przy grocie zgromadziło się ponad 200 osób. W tym dniu zaczął się “etap pokutny” objawień. Pani po raz drugi zwróciła się do dziewczynki, która w ten sposób relacjonowała zdarzenie: “Dziś Pani wypowiedziała nowe słowo: “Pokuta” i dodała: Módlcie się do Boga o nawrócenie grzeszników. A ja odpowiedziałam: Tak. Prosiła mnie, bym na klęczkach poszła w głąb groty i bym ucałowała ziemię na znak pokuty za grzeszników.”

źródło: http://www.sanctus.pl

 


 

TYDZIEŃ 2

Druga z trzech części rekolekcji akademickich wygłoszonych w Adwencie 2017 r. w Krakowie przez opata z Tyńca o. Szymona Hiżyckiego, w kościele oo. Dominikanów.

<Serdecznie dziękuję ojcze Szymonie za e-booka!> 😀

 

Apokalipsa Bożego Narodzenia – WCIELENIE #2.3

Podsumowaniem tego punktu niech będzie urywek z szóstego rozdziału drugiej księgi O zasadach Orygenesa. To był człowiek, od którego warto się uczyć pytań. On nie tylko stawiał pytania, ale też potrafił wytrzymać fakt, że nie zna odpowiedzi. To jest wielka cnota. Orygenes tak pisze o wcieleniu Chrystusa: Skoro więc rozważyliśmy tyle wzniosłych zagadnień, dotyczących natury Syna Bożego, to w najwyższe zdumienie wprawia nas, że owa przewyższająca wszystko natura ogołociła się ze swego majestatu. Stała się człowiekiem i przebywała między ludźmi. Poświadcza to wdzięk rozlany na Jego wargach, Ojciec Niebieski oraz znaki, cuda i dzieła, których dokonał sam Chrystus. On przed swym cielesnym pobytem na ziemi wysłał poprzedników, zwiastunów i proroków własnego przyjścia. Po wstąpieniu zaś do nieba sprawił, że święci apostołowie, ludzie napełnieni mocą Jego Bóstwa, a wywodzący się przecież z niedoświadczonych i niewykształconych celników i rybaków, nawrócili cały świat. Jednakże wśród tych wszystkich cudów i wspaniałości otaczających Chrystusa właśnie to jest najbardziej zadziwiające i niepojęte dla ułomnego rozumu ludzkiego. W jaki sposób możemy zrozumieć, jak mamy pojąć, że owa potęga boskiego majestatu, owo Słowo i mądrość Boga, w której zostały stworzone wszystkie byty widzialne i niewidzialne, zawarła się w ograniczonych rozmiarach człowieka, który pojawił się w Judei. Że wstąpiła w łono kobiety. Urodziła się, tak jak się rodzą niemowlęta, i płakała, tak jak płaczą małe dzieci. Jak Chrystus mógł się lękać śmierci? Co zresztą sam wyznaje. I w jakiś sposób poniósł śmierć najhaniebniejszą w ludzkiej opinii, chociaż po trzech dniach zmartwychwstał. Gdy zatem dostrzegamy w Chrystusie pewne cechy ludzkie do tego stopnia, że nie różni się On niczym od niedoskonałości wspólnej wszystkim śmiertelnikom. A z drugiej strony widzimy w Nim wszystkie właściwości boskie, które przysługują jednemu pierwotnemu i niewysłowionemu bóstwu. Wówczas rozum ludzki ogarnia takie zaskoczenie i zdziwienie, że człowiek nie wie, gdzie ma się zwrócić, czego trzymać i dokąd skierować. / Orygenes, O zasadach, II,6,2, przekł. S. Kalinkowski,Kraków 1996, s. 175–176.25/.

o. Szymon Hiżycki

 


 

Niepokalana Matko Pięknej Miłości

«W końcu, moja najdroższa i najukochańsza Matko, spraw, jeśli to możliwe, abym nie miał innego ducha, jak tylko Twojego, do poznania Jezusa Chrystusa i Jego boskiej woli; abym nie miał innej duszy, jak tylko Twoją, do chwalenia i wysławiania Pana; abym nie miał innego serca, jak tylko Twoje, do kochania Boga miłością czystą i żarliwą jak Ty» (Tajemnica Maryi, 68).

 

Duch, który umacnia miłość – jesteśmy napełnieni Duchem Świętym“.

 

HYMN 
/LG Sobota III t. – 21.07.2018/

1 Przyjdź, Duchu Święty, i zapal w nas płomień Twojej miłości i Pańskiej bojaźni; daj nam usłyszeć Twój głos tajemniczy w naszych sumieniach.

2 Pocieszycielu, niech blask Twój rozproszy mroki umysłów i serca ożywi, Ty bowiem jesteś jaśniejszy od słońca, które już wschodzi.

3 Naucz nas, Duchu, wypełniać Twą wolę, zawsze Ci służyć w pokornym poddaniu; w każdym człowieku dostrzegać przez wiarę Twoją obecność.

4 Uświęć owoce naszego wysiłku, obdarz pokojem i łaską wytrwania, prowadź nas drogą codziennej wierności Twoim natchnieniom.

5 Ojcu, Synowi i Tobie, Najświętszy, chwała niech będzie na niebie i ziemi, Ty bowiem jesteś weselem i dobrem duszy człowieczej.

Amen. 

Na rozpoczęcie: 
ks. Jan Twardowski – Nie płacz; wyk.  Justyna Reczeniedi & Con Passione

  

EWANGELIA

Chrystus uzdrawia duszę i ciało

Łk 5, 17-26
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. A była w Nim moc Pańska, tak że mógł uzdrawiać.
Wtem jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. Nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek, przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, rzekł: «Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy».
Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: «Kimże on jest, że wypowiada bluźnierstwa? Któż może odpuścić grzechy prócz samego Boga?»
Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi na nie rzekł do nich: «Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: „Odpuszczone są ci twoje grzechy”, czy powiedzieć: „Wstań i chodź”? Otóż żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów» – rzekł do sparaliżowanego: «Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu!» I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga.
Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: «Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj».

Oto słowo Pańskie.

 

 


Modlitwa Nowenny Gietrzwałdzkiej

Prowadzeni orędziem Maryi

Matko Niepokalana, Pani Gietrzwałdzka! 
Królowo Niebios i Pani Aniołów! 
Ty ukazałaś się na warmińskiej ziemi, 
aby wzywać do nawrócenia, pokuty, 
żarliwej modlitwy różańcowej i trzeźwości. 
Prowadzeni Twoim orędziem, 
oddajemy się pod Twoją macierzyńską opiekę, 
aby z radością przyjmować Ewangelię Twojego Syna. 
Ty, która w Gietrzwałdzie obiecałaś, że 
zawsze będziesz przy nas, wstawiaj się za nami, 
aby nasza wiara wyznawana, 
celebrowana i praktykowana na co dzień, 
pogłębiała się i owocowała czynnym udziałem w życiu Kościoła 
oraz podejmowaniem dzieł apostolskich. 

Matko Niepokalanie poczęta! 
Ucz nas wiary, nadziei i miłości. 

Królowo Różańca Świętego! 
Przypominaj nam, że zbawienie dokonane przez Twojego Syna 
uobecnia się w życiu sakramentalnym Kościoła! 
Pomagaj nam w rozeznawaniu powołania chrześcijańskiego, 
abyśmy prowadzeni przez Ducha Świętego, 
dostrzegali znaki Bożej obecności w świecie 
i byli posłuszni Jego natchnieniom. Amen.

 


Litania do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Kyrie, elejson – Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 
Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami. 
Święta Maryjo, Matko Boża Gietrzwałdzka – módl się za nami. 
Matko Boża Gietrzwałdzka, cudami słynąca, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, nieustannie wstawiająca się za nami, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, błogosławiąca źródło wody cudownej, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, Uzdrowienie chorych, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, Pocieszycielko strapionych, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, Ucieczko grzesznych, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, udzielająca wszelkiej pomocy, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, wypraszająca łaski, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, której tak zaufaliśmy, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do gorliwego odmawiania Różańca Świętego, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do czynienia pokuty 
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do wstrzemięźliwości i powściągliwości, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do miłości i wierności małżeńskiej, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do gorliwości i pobożności, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do skromności i czystości, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do uczciwości i sprawiedliwości społecznej, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do łagodności i cierpliwości, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz nas nawiedzić w smutkach i strapieniach naszych – wstawiaj się za nami. 
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz otoczyć opieką rodziny nasze, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz uchronić naszych ojców, mężów, braci i cały naród od plagi pijaństwa, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz otoczyć swą macierzyńską opieką dzieci nasze, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz uchronić młodzież naszą od niewiary, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz zapalić pragnienie służby Bożej w sercach młodzieży naszej, 
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz być nam szczególną obroną w godzinę śmierci naszej. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

Módl się za nami, Matko Boża Gietrzwałdzka. 
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, Pani Gietrzwałdzkiej, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 


LG

Poniedziałek, 10 grudnia 2018
II tydzień psałterza
II tydzień Adwentu

Godzina Czytań
II CZYTANIE; LG tom I: Poniedziałek II Adw, str. 204-205
Z dzieła św. Jana od Krzyża Droga na górę Karmel (księga 2, rozdz. 22)

Bóg przemówił do nas przez Chrystusa

Główną przyczynę, dla której za dawnego Przymierza tak prorokom, jak i kapłanom dozwalano zapytywać Boga i żądać objawień i znaków, stanowiło to, że wiara się jeszcze dobrze nie ugruntowała. Nie było też Ewangelii, dlatego ludzie musieli zapytywać Boga, a On im odpowiadał, czy to przez słowa, widzenia, objawienia, czy też przez obrazy, podobieństwa i inne rodzaje znaków. Wszystko zaś, co Bóg wtedy mówił i działał, obejmowało tajemnice naszej wiary i to, co się jej tyczy i do niej prowadzi.
Dzisiaj, w obecnym okresie łaski, kiedy wiara jest już utwierdzona w Jezusie Chrystusie i ogłoszone jest prawo Ewangelii, nie ma potrzeby pytać Boga dawnym sposobem, ani też by przemawiał jeszcze i odpowiadał jak wówczas. Dał On bowiem swego Syna, który jest jedynym Jego Słowem – bo nie posiada innego – i przez to jedno Słowo powiedział nam wszystko naraz. I nie ma już nic więcej do powiedzenia.
Taki jest sens świadectwa, jakie daje św. Paweł Hebrajczykom, chcąc wykazać, że powinni odstąpić od dawnych sposobów przestawania z Bogiem Prawa Mojżeszowego, a zwrócić oczy jedynie na Chrystusa: “Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna”. Daje tu Apostoł do zrozumienia, że Bóg jakby już zamilknął i nie ma już nic więcej do powiedzenia. To bowiem, o czym częściowo mówił dawniej przez proroków, wypowiedział już całkowicie w Nim, dając nam Go całego, to jest swojego Syna.
Jeśli więc dzisiaj ktoś chciałby jeszcze pytać Boga albo pragnąć od Niego jakichś widzeń czy objawień, nie tylko postępowałby nieroztropnie, lecz również obrażałby Boga, nie mając oczu utkwionych w Chrystusa całkowicie, bez pragnienia jakichś innych nowości.
Mógłby wtedy Bóg powiedzieć: “To jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”. Wszystko już powiedziałem przez Słowo moje: Na Niego więc zwróć oczy, gdyż w Nim złożyłem wszystkie słowa i objawienia. Odnajdziesz w Nim o wiele więcej niż to, czego pragniesz i o co prosisz.
Powiedziałem niegdyś na górze Tabor, zstępując na Niego z Duchem moim: “To jest mój Syn umiłowany, w którym sobie upodobałem, Jego słuchajcie”. Nie ma powodów, dla których byś szukał nowego nauczania i nowych odpowiedzi. To, co mówiłem dawniej, było obietnicą Chrystusa. Jeśli zaś Mnie pytano, to w związku z nadzieją Jego przyjścia i z błaganiem o Niego. W Nim bowiem znaleźć miano wszelkie dobro, jak to widać z nauki Apostołów i Ewangelistów.

 


Litania do Matuchny

Ty która niesiesz naszej ziemi 
Siłę dla utrudzonych wiarą 
Panno Nadziei – módl się za nami 

Ty, która dajesz ludziom światło 
Że miłość może być prawdziwa 
Oblubienico – módl się za nami 

Ty, która pogrążonym w smutku 
Dajesz odwagę wśród cierpienia 
Panno radosna – módl się za nami 

Ty, która jesteś naszym domem 
Sprawy zwyczajne weź w obronę 
Panno ubogich – módl się za nami 

Ty, która niesiesz pojednanie 
Trudną samotność gubisz w mroku 
Matko tych, co się nie spotkali…
módl się za nami

s. Miriam od Jezusa OCD Karmel – Spręcowo

  

na zakończenie:   
Bliscy i oddaleni – ks. Jan Twardowski /Teatr SE/

  

Osiem błogosławieństw –  XXIw.

1. Szczęśliwi my pyszni i opływający w dostatki, albowiem posiadając wystarczająco dużo, możemy zasłonić Boga i sobie przypisać wszystkie zasługi

2. Szczęśliwi my egoiści i wyzyskiwacze, albowiem zabijając miłość, możemy bezkarnie żerować na smutku innych i jeszcze czerpać zyski

3. Szczęśliwi my głośni i napastliwi, albowiem mając monopol na prawdę, możemy zawsze mieć rację

4. Szczęśliwi my kłamcy i krętacze, albowiem dopasowując do swoich interesów i słabości ideologie, możemy unikać odpowiedzialności i nie dosięgnie nas sprawiedliwość

5. Szczęśliwi my bezwzględni i bezlitośni, albowiem gardząc innymi możemy niszczyć każdego, kto stanie na naszej Drodze i tak osiągać swoje cele

6. Szczęśliwi my bezwstydni i obłudni, albowiem nie mając serca, eliminujemy wszelkie bariery nie do przejścia i zmierzamy po trupach do celu

7. Szczęśliwi my prowokatorzy i wichrzyciele, albowiem manipulując innymi dopinamy swego, a winę i tak zrzucamy na innych

8. Szczęśliwi my tchórze i bałwochwalcy, gdy izolujemy nierozumianych, prześladujemy niewinnych, wykorzystujemy słabszych, urągamy bezbronnym, zabijamy nienarodzonych i Bogu przypisujemy dzieła diabła, albowiem płynąc z prądem unikamy wszelkich niebezpieczeństw i nasze królestwo zawsze jest bezpieczne

 

Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w piekle?(Mt 23,33)

 


 Dodawanie komentarzy dla zalogowanych użytkoników: