Logika Boża - Antynomie -

antynomie PRAWA DUCHA 03

7 maja 2019

Boże podobieństwo oznacza nie tylko twórczą wolność człowieka, ale przede wszystkim to, że potrzebuję on łączności z Bogiem dla pełni swojego wiecznego istnienia.

 


Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę /Rdz 1,27/.

Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka – uczynił go obrazem swej własnej wieczności /Mdr 2,23/

Boże podobieństwo oznacza nie tylko twórczą wolność człowieka, ale przede wszystkim to, że potrzebuję on łączności z Bogiem dla pełni swojego wiecznego istnienia. Ta łączność stracił człowiek przez śmierć duchową, która była konsekwencją niewypełnienia pierwotnego prawa duchowego w raju. Prawa materii Pan Bóg czasami zawiesza, np. w przypadku cudu, prawda ducha zaś ani nie zmienia, ani nie zawiesza. Dowodem tego jest stworzenie piekła przez zbuntowane duchy. W przypadku człowieka nie chciał Pan Bóg wiecznej jego zagłady, dlatego nie zmieniając, ani nie zawieszając spraw duchowych, posłał Syna swego, aby wypełniając prawo zadośćuczynił za jego niezachowanie i dał człowiekowi możliwość osiągnięcia pełni swego wiecznego istnienia, tj. dostąpienia zbawienia.  Dzieło odkupienia dokonane przez Syna Bożego wypełniło miłosierdziem istniejącą dotąd przepaść pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Z jednej strony występuje Bóg Wszechmocny, Stwórca świata z niezmiennymi prawami, który jednak nie pragnie śmierci występnego, ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i żył /Ez 33,11/. Z drugiej strony jest człowiek obdarzony wolnością, ale podległy prawo grzechu najpierw tego, który przez jednego człowieka (…) wszedł na świat /Rz 5,12/, potem zaś takiego , który we mnie mieszka /Rz 7,20/. Obydwie strony relacji łączy Boże Miłosierdzie, Jezus Chrystus, który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów /Ap 1,5/ i wciąż uwalnia, ale nie pozbawia nas pełnego użycia wolności, która zawiera w sobie możliwość odwrócenia się od Boga i nieprzyjęcia daru Bożego Miłosierdzia, tj. zbawieniaDodawanie komentarzy dla zalogowanych użytkoników: