Przyjaciele - Moje modlitwy -

frOPs dołącz do modlitwy

23 lutego 2019

Od kilku dni abp Gadecki, Przewodniczący KEP-ski jest hospitalizowany z powodu ostrego zapalenia płuc. Pomódlmy się za naszego Pasterza.  – Rzecznik archidiecezji poznańskiej odniósł się do wypowiedzi prof. Stanisława Obirka SJ /byłego/ o tym, że choroba abp. Gądeckiego to „choroba dyplomatyczna”, „tchórzostwo po prostu”, a przewodniczący Episkopatu „nie uniósł odpowiedzialności”.

 


Kardynał McCarrick (88l) – wydalony ze stanu duchownego, m.in za nakłanianie penitenta w trakcie spowiedzi do grzechu cudzołóstwa.

11 stycznia 
koniec procesu karnego i Kongres KNWi uznaje go winnym m.in. nakłaniania penitenta w trakcie spowiedzi do grzechu cudzołóstwa i orzeka karę wydalenia ze stanu duchownego

13 lutego
decyzja trafia do McCarrick’a

15 lutego 2019 r.
Franciszek czyni ją res iudicata (tj. nie przyznając prawa do dalszego odwołania).

Odwoływał się, nie przyznał do  solicytacji…. Nie strzelę sobie w stopę i nie napiszę co o tym myślę w kontekście zachowania tajemnicy spowiedzi. Sąd dał wiarę ofiarom – OK, Jest winny, ekskomunika. Czeka go też jeszcze jeden Sąd /szczegółowy – po śmierci/ i tyle o nim. Nie rozumiem jednak jak mogło dojść do jego publicznej egzekucji medialnej, w tej konkretnej sprawie /nakłanianie w trakcie spowiedzi do…/ jeszcze przed  15 lutego, czyli przed ostatecznym zamknięciem sprawy /o.p. res iudicata/ przez Ojca św. Franciszka? Czy McCarrick idąc w zaparte, mając nad głową ekskomunikę, nie dał czytelnego sygnału? A może jest chorym…. idiotą?  Czy ten STRACH o zgorszenie owieczek nie jest strzeleniem sobie w stopę przez Kościół? Owieczki nie są wcale lepsze… /co widać na załączonym obrazku/ Gdzie zatem kara dla sprawców tego ZANIEDBANIA?

Biskupi o spotkaniach z ofiarami_ nie liczby, ale twarze print – Vatican News


Tajemnica spowiedzi

Ks. Leszek Adamowicz
Niedziela Ogólnopolska 10/2008, str. 21

„Biorąc pod uwagę delikatny charakter i wielkość tej posługi oraz szacunek należny osobom, Kościół oświadcza, że każdy kapłan, który spowiada, zobowiązany jest pod bardzo surowymi karami do zachowania absolutnej tajemnicy odnośnie do grzechów wyznanych przez penitentów. Nie może on również wykorzystywać wiadomości o życiu penitentów, jakie uzyskał w czasie spowiedzi. Tajemnica ta, która nie dopuszcza żadnych wyjątków, nazywa się «pieczęcią sakramentalną», ponieważ to, co penitent wyznał kapłanowi, zostaje «zapieczętowane» przez sakrament” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1467).
Tajemnica spowiedzi jest absolutnie nienaruszalna i obejmuje nie tylko wyznane grzechy, lecz także wszystko to, co z okazji spowiedzi zostało powiedziane spowiednikowi (wady, skłonności, skrupuły, ułomności itp.). Dlatego nie wolno spowiednikowi zdradzać treści wyznania penitenta słowami lub w jakikolwiek inny sposób i z jakiejkolwiek przyczyny. Z obowiązku zachowania tej tajemnicy nikt nie może zwolnić, czyli dyspensować (kan. 983 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego (odtąd KPK); kan. 733 § 1 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich). Spowiednik nie może jej naruszyć nawet dla ochrony własnego życia i trwa ona także po śmierci penitenta (przykład św. Jana Nepomucena, umęczonego w 1393 r. za nieujawnienie treści spowiedzi). Obowiązuje ona niezależnie od tego, czy rozgrzeszenia odmówiono, czy udzielono. Również sam fakt udzielenia lub nieudzielenia rozgrzeszenia jest objęty tajemnicą. Dlatego też na tzw. kartkach od spowiedzi (przedchrzcielnej, przedślubnej) wolno jedynie napisać, że „N. odbył spowiedź w dniu…” (I Synod Diecezji Lubelskiej, stat. 118). Spowiednik naruszający tajemnicę sakramentalną bezpośrednio (ze wskazaniem osoby i materii objętej tajemnicą) jest karany najcięższą karą kościelną (ekskomuniką) z koniecznością odniesienia się do Stolicy Apostolskiej w celu jej uchylenia (kan. 1388 § 1 KPK; kan. 728, n. 1 i kan. 1456 § 1 KKKW). Pośrednia zdrada tajemnicy spowiedzi również jest karana (kan. 1388 § 1 KPK; kan. 1456 § 1 KKKW).
Tajemnica, choć w innym zakresie, obowiązuje również penitenta, tłumacza i wszystkie inne osoby, które uzyskały wiadomości o treści spowiedzi (kan. 983 § 2 KPK; kan. 733 § 2 KKKW). Dlatego też w Kościele ustanowiono zakaz utrwalania treści spowiedzi (prawdziwej, a nawet fikcyjnej) przy pomocy środków technicznych oraz jej rozpowszechniania w środkach przekazu (Dekret Kongregacji Nauki Wiary z 1983 r. oraz kan. 1456 § 2 KKKW).
Z wiadomości uzyskanych ze spowiedzi nie wolno korzystać na forum zewnętrznym, zarówno na forum administracyjnym (kan. 984 § 1-2, kan. 985 i kan. 630 § 4 KPK; kan. 734 § 1-2, kan. 734 § 3 KKKW), jak też na forum sądowym (kan. 1550 § 2, n. 2 KPK; kan. 1231 § 2, n. 2 KKKW). Tego, co ktokolwiek ze spowiedzi usłyszał, nie można w sądzie potraktować nawet jako „śladu prawdy”. Tajemnicę spowiedzi szanuje również polski prawodawca świecki, dając możliwość kapłanom – spowiednikom nieskładania zeznań zarówno w postępowaniu cywilnym (art. 261 § 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego), jak też w postępowaniu karnym (art. 178 pkt 2 Kodeksu Postępowania Karnego) oraz w postępowaniu administracyjnym (art. 82 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego).

 Zobacz obraz na Twitterze

EpiskopatNews@EpiskopatNewsDodawanie komentarzy dla zalogowanych użytkoników: