Naśladowanie Chrystusa - Mój Bajzel -

frOPs Mt 25, 14-23

15 listopada 2018

Żyjemy w świecie tandety i podróbek. Tym bardziej powinniśmy się zagłębiać w Bogu, rozczytywać w Jego Słowie, aby nie pomylić Jego słów z innymi słowami. Te “inne” są bardziej błyskotliwe, piękniej wyrażane, ale to tylko marne podróbki. Nie idzie za nimi żadna wartość, poza hipokryzją i samouwielbieniem. Święty Augustyn wie coś o tym, z tą swoją początkową trudnością w czytaniu Ewangelii, która wydawała mu się napisana nie dość finezyjnym stylem, nie dość wydelikaconym. Jednak przedarł się przez tą warstwę estetyki i dotarł do głębi. Zupełnie inaczej było z tym intelektualistą, który otrzymał list od matki. Pisała o tym, jak bardzo go kocha, ale on tylko widział błędy stylistyczne, gramatyczne, ortograficzne i…

zatrzymując się na formie zupełnie pominął treść, którą była miłość ponad życie. Nie zatrzymuj się więc na powierzchni, nie zżymaj brakiem spójności, nie gorsz błędami, za tym wszystkim kryje się moje kochające serce. Wyraża swoją miłość tak jak potrafi. Bóg nie zżyma się, nie kryguje, nie tupie nerwowo nogą, aż w końcu wyrażę Mu swoją miłość tak jak On sobie tego życzy. Wszystkie moje nieporadne wysiłki przyjmuje i oczyszcza.


W zakonie dominikańskim:

15 listopada 2007 roku, w święto św. Alberta Wielkiego, Generał Zakonu br. Carlos A. Azpiroz Costa OP podpisał Deklaracje Generalne do Reguły Fraterni ŚwieckichCzwartek, 15 listopada 2018
ŚW. ALBERTA WIELKIEGO,
BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA
Święto

Teksty liturgii Mszy św.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE
Dn 12, 3

Mądrzy zabłysną jak wspaniały firmament, * a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, * będą świecić jak gwiazdy na wieki.

 

 

KOLEKTA

Boże, Ty sprawiłeś, że święty Albert, biskup, stał się wielki dzięki umiejętnemu godzeniu ludzkiej mądrości z wiarą objawioną; † daj, abyśmy w szkole takiego mistrza, * przez postęp wiedzy doszli do głębszego poznania i umiłowania Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE
Jeżeli będziesz lubił słuchać, nauczysz się

Syr 6, 18-21. 33-37

Czytanie z Księgi Syracha. Synu, od młodości swej staraj się o naukę, a będziesz ją nabywał aż do siwizny. Jak oracz i siewca przystępuj do niej i czekaj na dobry jej plon; trochę się utrudzisz pracując nad nią, ale wnet będziesz spożywał jej owoce. Jakże bardzo twarda jest dla nieuków, a lekkoduch w niej nie wytrwa. Jak potężny kamień próby go przytłoczy i nie będzie zwlekał z jej odrzuceniem. Jeżeli będziesz lubił słuchać, nauczysz się, i jeśli nakłonisz ucha swego, będziesz mądry. Stań na zgromadzeniu starszych: a jeśli kto jest mądry, przyłącz się do niego! Chętnie słuchaj wszelkiego wykładu rzeczy Bożych, a przysłowia rozumne niech nie ujdą twojej uwagi! Jeżeli ujrzysz kogoś mądrego, już od wczesnego rana idź do niego, a stopa twoja niech ściera progi drzwi jego! Rozmyślaj nad zarządzeniami Pana, a przykazaniami Jego zawsze pilnie się zajmuj! On sam umocni twe serce, a pożądana mądrość będzie ci dana.

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 119, 9-14

Refren: Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich.
Jak zachowa młodzieniec drogę swą w czystości? *
Przestrzegając słów Twoich.
Z całego swego serca szukam Ciebie, *
nie daj mi zboczyć od Twoich przykazań.
Refren: Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich.
W sercu swoim przechowuję Twe słowa, *
aby przeciw Tobie nie zgrzeszyć.
Błogosławiony jesteś, o Panie, *
naucz mnie swoich ustaw.
Refren: Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich.
Opowiadam swoimi wargami *
wszystkie wyroki ust Twoich.
Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe upomnienia *
niż z wszelkiego bogactwa.
Refren: Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich.

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ
por. Dz 16, 14b

Alleluja, alleluja, alleluja.
Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.
Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA
Przypowieść o talentach

Mt 25, 14-23
Słowa Ewangelii według św. Mateusza.

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: “Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: «Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem». Rzekł mu pan: «Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!» Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: «Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem». Rzekł mu pan: «Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!»”.

Oto słowo Pańskie.

 

 

ROZWAŻANIE

Pamiętamy co zrobił trzeci sługa, który otrzymał jeden talent (…) rzekł: “Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. 25 Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!” /Mt 25, 24-25/. Wiemy co zrobili ludzie, gdy uśmiercili Jezusa. Schowali go pod ziemią, żeby kolejne pokolenia depcząc po Tym, którego ukrzyżowano i zabito, nawet nie zdawały sobie sprawy, że ktoś taki kiedyś istniał i to jest obraz głupoty – podeptać mądrość Bożą. Co w związku z tym robimy z przyjaźnią Chrystusa, z Nim samym w naszym życiu?  Paradoksalnie, jakby się mogło wydawać, można się zatracić w głoszeniu Słowa Bożego, ale gdy ucichną oklaski, równie szybko można się obrazić na świat, na Pana Boga i to jest obraz jeszcze większej głupoty. Nie tak postępował Chrystus – Mądrość Boża. Nie uzależniał uzdrowień, wskrzeszeń, tego czy za kogoś odda życie, od postawy tych ludzi, czy będą Mu bili brawo, czy może będą Go przeklinali:  «On tylko przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy» /Mt 12, 24/ Miłość zawsze robi swoje. W przeciwnym razie zdradziłaby samą siebie. Dlatego św. Paweł o miłości mówi, że: nie szuka swego /1Kor 13,5/

Święty Albert Wielki był mędrcem. W godny podziwu sposób łączył mądrość świętych z ludzką nauką. –  Wklejono z <https://brewiarz.pl/xi_18/1511w2/index.php3?l=i> . Czym mierzyć jego mądrość? Choćby taką prostą wypowiedzią, że: drogą wiodącą do Bożej mądrości nie są przede wszystkim księgi, ale modlitwa, to intymne bycie z Bogiem dzień po dniu. Wtedy spełni się to słowo Pana Jezusa: Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. /J 10, 16/

Żyjemy w świecie tandety i podróbek. Tym bardziej powinniśmy się zagłębiać w Bogu, rozczytywać w Jego Słowie, aby nie pomylić Jego słów z innymi słowami. Te “inne” są bardziej błyskotliwe, piękniej wyrażane, ale to tylko marne podróbki. Nie idzie za nimi żadna wartość, poza hipokryzją i samouwielbieniem. Święty Augustyn wie coś o tym, z tą swoją początkową trudnością w czytaniu Ewangelii, która wydawała mu się napisana nie dość finezyjnym stylem, nie dość wydelikaconym. Jednak przedarł się przez tą warstwę estetyki i dotarł do głębi. Zupełnie inaczej było z tym intelektualistą, który otrzymał list od matki. Pisała o tym, jak bardzo go kocha, ale on tylko widział błędy stylistyczne, gramatyczne, ortograficzne i… zatrzymując się na formie zupełnie pominął treść, którą była miłość ponad życie. Nie zatrzymuj się więc na powierzchni, nie zżymaj brakiem spójności, nie gorsz błędami, za tym wszystkim kryje się moje kochające serce. Wyraża swoją miłość tak jak potrafi. Bóg nie zżyma się, nie kryguje, nie tupie nerwowo nogą, aż w końcu wyrażę Mu swoją miłość tak jak On sobie tego życzy. Wszystkie moje nieporadne wysiłki przyjmuje i oczyszcza.

I to jest mądrość: nie fokusować się – jak to określa korpomowa korporacyjna – a mówiąc “po ludzku” – po prostu: nie skupiać się na sobie 😀 Mówiąc po chrześcijańsku to: skupić się na naśladowaniu Chrystusa Pana, na adoracji Boga, a nie siebie samego, swoich duszpasterskich sukcesów, czy porażek, które i tak prowadzą do frustracji. Nie ma takich sukcesów, które w pełni nasycają. Porażki zaś sugerują, że na nic więcej nas nie stać. Ci, którzy na Golgocie zaufali własnym wrażeniom doszli do wniosku, że pokonali Chrystusa. Ci, którzy zaufali własnym pięściom, też mogli odetchnąć. Wykonali kawał profesjonalnej roboty. Jedni i drudzy przekonani, że oddali Bogu i wspólnocie przysługę. Nie zauważyli jednego. Chrystus Pan przyszedł do tych, którzy go kochali… po trzech dniach. Nasycił ich swoim pięknem, swoją mądrością. Właśnie Tym oni z innymi się dzielili. Nie przenikliwością własnej inteligencji, ale żywym Chrystusem Panem, pomnażając talenty, które od Niego otrzymali.

Bierzmy przykład z tych ludzi, którzy w doli i niedoli pozostali wierni Chrystusowi i róbmy swoje.


 

MODLITWA NAD DARAMI

Boże, wejrzyj łaskawie na te dary † i pozwól, abyśmy za wstawiennictwem świętego Alberta dostąpili owoców Męki Twojego Syna, naszego Pana, * którą sprawujemy w tych tajemnicach. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

 

 

PREFACJA
Charyzmat i przykład Świętych Zakonu Kaznodziejskiego

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. Ty, spośród wielu naszych braci i sióstr, * którzy podążali do Ciebie drogą świętego Dominika, * wprowadziłeś świętego Alberta na Twą świętą górę. * Ty nam dzisiaj pozwalasz obchodzić jego święto, * aby nas zachęcić do jego naśladowania i umocnić w duchu naszego powołania. * On gorliwie pouczał Twoim słowem * i prowadził do zbawienia tych, * których Ty, miłosierny Ojcze, powołałeś w Twoim Synu * i uświęciłeś w Twojej prawdzie. * On wyjednywał im w sakramentach łaskę wiary * i przez swoją apostolską miłość * starał się ich doprowadzić do jedności. Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, z radością wołając…

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ
1 Kor 1, 23-24

My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, * Chrystusa, który jest Bożą mocą i Bożą mądrością.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

Wszechmogący Boże, na Uczcie eucharystycznej nakarmiłeś nas Chlebem żywym, Ciałem Chrystusa, † kształtuj nas w szkole Jego Ewangelii, * abyśmy za przykładem świętego Alberta szukali Twojej prawdy i świadczyli o niej przez dzieła miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.


Fraud Risk Operational Performance Solution
frOPs Mt 25, 14-23Dodawanie komentarzy dla zalogowanych użytkoników: