Naśladowanie Chrystusa - Mój Bajzel - Rozważania -

Wielki Poniedziałek – rozważanie 14

15 kwietnia 2019

Po kuszeniu na pustyni szatan odstępuje, ale… do czasu. Zawsze powraca, tak jak dziś. Konkretne postawy wobec Dzieła Paschalnego Jezusa, ukazują istotę walki duchowej. Osiem osób i osiem postaw. Pozytywne i negatywne, pół na pół. Dwie drogi? – To oczywiste. Dwa duchy? – To zrozumiałe. Dwa zapachy…?  Tak. Oto uczta w Betanii. Z jednej strony upojna woń czystości, a z drugiej strony zgniły odór grzechu.

 

Namaszczenie na pogrzeb.

 

/Iz 42, 1-7/

To mówi Pan:
«Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy».
Tak mówi Pan Bóg, który stworzył i rozpiął niebo, rozpostarł ziemię wraz z jej plonami, dał ludziom na niej dech ożywczy i tchnienie tym, co po niej chodzą.
«Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności».

/J 12, 1-11/

Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku.

Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z Jego uczniów, ten, który Go miał wydać: «Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?» Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano.
Na to rzekł Jezus: «Zostaw ją! Przechowała to, aby Mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, Mnie zaś nie zawsze macie».
Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest; a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili zabić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa.

 


W centrum jest Pan. Idzie, aby wypełnić wolę Ojca. Wobec Jego dzieła piekło mobilizuje wszystkie siły, także przez konkretne postawy konkretnych ludzi. Jezus spieszy jako Sługa JHWH.  /Iz 42/ odsłania ducha Mesjasza – Króla, Kapłana – ofiarnika i ofiary, w którym Bóg ma upodobanie. Spoczywa na Nim Duch Boży i właśnie On będzie się teraz  ujawniał w wytrwałej i ofiarnej postawie Sługi.

25 A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. 26 Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. 27 A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, 28 na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu».  /Mt 20,25-28/

Nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu». 

Wchodzę w Mękę Pańską, ale cały czas dudnią mi w uszach te słowa: swoje życie na okup za wielu. A zatem służba Bogu w wypełnieniu Jego planu i służba Jego wobec mnie. Ratunek i odkupienie za cenę Jego krwi.

24 Powstał również spór między nimi o to, który z nich zdaje się być największy. 25 Lecz On rzekł do nich: «Królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy przyjmują nazwę dobroczyńców. 26 Wy zaś nie tak [macie postępować]. Lecz największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa! 27 Któż bowiem jest większy? Czy ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi za stołem? Otóż Ja jestem pośród was jak ten, kto służy. 

28 Wyście wytrwali przy Mnie w moich przeciwnościach. 29 Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo, jak Mnie przekazał je mój Ojciec: 30 abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz żebyście zasiadali na tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela /Łk 22,24-30/ 

 


Po sporze uczniów o pierwszeństwo Pan mówi bardzo ważne słowa: Otóż Ja jestem pośród was jak ten, kto służy. Słowa, których Żydzi nie mogli ścierpieć:


Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich».

/J 8,24/


Rzekł więc do nich Jezus: «Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył.

/J 8,28/


Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEM».

/J 8,58/

 


I za trzecim razem już nie chcieli Go słuchać Tego, który wymawia imię Boga i sam się nim określa: Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. /J 8,59/  – Oto nasza postawa wobec Boga wcielonego, który w nadchodzącej  Świętej Męce objawia się jako Bóg – Miłość. Ta miłość to nie tylko pokora i ubóstwo, ale ogołocenie, aż do całkowitej zależności sługi. Czy to jest obraz Boga we mnie? Nie. Ale właśnie ten Duch mi ujawnia prawdę o mnie.

Ja jestem pośród was jak ten, kto służy

Chcesz wiedzieć, co się podoba Ojcu? Patrz na Jezusa i pozostałe trzy osoby, na to co robią.  Patrz na ich postawy i proś Ojca o ducha pokornej służby Bogu i ludziom. Popatrz na Marię, która przyjęła od Pana ducha i w nim działa. Czyż sama nie naraża się na Judaszowe zarzuty? Ale ona nie myśli o sobie i wielkodusznie namaszcza Jezusa na pogrzeb, na Jego Paschę.  Jest jeszcze Marta, z jej posługującą miłością czynną. Wrażliwa na potrzebujących, gościnna. Jest jeszcze Łazarz, cichy biesiadnik, a jednak milczący świadek mocy Bożej miłości, która jest większa niż śmierć i grzech.  Oto jasny obóz i  najczystsza woń  Ducha: Bóg Miłość, ujawnia się przez Ducha Jezusowego, który emanuje na innych. Jakże chciałbym móc to o sobie powiedzieć, bez hipokryzji i pychy.  To dlatego przez święte sakramenty zanurzam się coraz głębiej w Paschę Pana i otwieram na działanie Świętego Ducha miłości i służby.

Ale w Betanii nie wszyscy przyjęli Ducha Pańskiego. Nie każdy z nich jest przy Bogu, który JEST. Nie każdy wierzy, że  On jest pośród nich jako ten, który służy i do służby braciom ich wzywa. Jest zbuntowany przeciwko Bogu duch. Zły i jego podkomendni – arcykapłani, zniewoleni przez tego drugiego ducha, zaślepieni zazdrością i pychą. Pełniąc pożądania swojego ojca, diabła, gotowi do popełnienia wszelkiej zbrodni, przejęli postawę szatana. Oto elita w pełnej krasie.  Nie będę służył –  to postawa, którą ukazuje Biblia w wielu różnych ludziach i nie tylko tyranach:

 


12 Jakże to spadłeś z niebios, Jaśniejący, Synu Jutrzenki? Jakże runąłeś na ziemię, ty, który podbijałeś narody? 
13 Ty, który mówiłeś w swym sercu: Wstąpię na niebiosa; powyżej gwiazd Bożych postawię mój tron.  Zasiądę na Górze Obrad, na krańcach północy. 
14 Wstąpię na szczyty obłoków,  podobny będę do Najwyższego. 
15 Jak to? Strąconyś do Szeolu na samo dno Otchłani!” 
16 Którzy cię ujrzą, utkwią wzrok w tobie, zastanowią się nad tobą: “Czyż to nie ten, który trząsł ziemią, który obalał królestwa, 
17 który świat cały zamieniał w pustynię, a miasta jego obracał w perzynę, który swych jeńców nie zwalniał do domu?” 
18 Wszyscy królowie narodów, wszyscy oni spoczywają z chwałą, każdy w swoim grobowcu. 
19 A tyś wyrzucony z twego grobu jak ścierwo obrzydliwe, otoczony pomordowanymi, przebitymi mieczem, jak trup zbezczeszczony!  Z tymi, których składają na kamieniach grobowego dołu, 

/Iz 14.12-19/


1 Pan skierował do mnie te słowa: 2 «Synu człowieczy, powiedz władcy Tyru: Tak mówi Pan Bóg: 
Ponieważ serce twoje stało się wyniosłe, powiedziałeś: “Ja jestem Bogiem, ja zasiadam na Boskiej stolicy, w sercu mórz” – a przecież ty jesteś tylko człowiekiem a nie Bogiem, i rozum swój chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu. 
3 Oto jesteś mędrszy od Daniela, żadna tajemnica nie jest ukryta przed tobą. 
4 Dzięki swej przezorności i sprytowi zdobyłeś sobie majątek, a nagromadziłeś złota i srebra w swoich skarbcach. 
5 Dzięki swojej wielkiej przezorności, dzięki swoim zdolnościom kupieckim, pomnożyłeś swoje majętności i serce twoje stało się wyniosłe z powodu twego majątku. 
6 Dlatego tak mówi Pan Bóg: Ponieważ rozum swój chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu, 
7 oto dlatego sprowadzam na ciebie cudzoziemców – najsroższych spośród narodów. Oni dobędą mieczy przeciwko urokowi twojej mądrości i zbezczeszczą twój blask. 
8 Zepchną cię do dołu, i umrzesz śmiercią nagłą w sercu mórz. 
9 Czy będziesz jeszcze mówił: “Ja jestem Bogiem” – w obliczu swoich oprawców. Przecież będziesz tylko człowiekiem, a nie Bogiem w ręku tego, który cię będzie zabijał. 
10 Umrzesz śmiercią nieobrzezanych z ręki cudzoziemców, ponieważ Ja to postanowiłem» – wyrocznia Pana Boga. 
11 Pan skierował do mnie te słowa: 12 «Synu człowieczy, podnieś lament nad królem Tyru i powiedz mu: Tak mówi Pan Bóg: Byłeś odbiciem doskonałości, pełen mądrości i niezrównanie piękny. 
13 Mieszkałeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okrywały cię wszelkiego rodzaju szlachetne kamienie: rubin, topaz, diament, tarszisz, onyks, beryl, szafir, karbunkuł, szmaragd, a ze złota wykonano okrętki  i oprawy na tobie, przygotowane w dniu twego stworzenia. 
14 Jako wielkiego cheruba opiekunem ustanowiłem cię na świętej górze Bożej, chadzałeś pośród błyszczących kamieni. 
15 Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni twego stworzenia, aż znalazła się w tobie nieprawość. 
16 Pod wpływem rozkwitu twego handlu wnętrze twoje napełniło się uciskiem i zgrzeszyłeś, wobec czego zrzuciłem cię z góry Bożej i jako cherub opiekun zniknąłeś spośród błyszczących kamieni. 
17 Serce twoje stało się wyniosłe z powodu twej piękności, zanikła twoja przezorność z powodu twego blasku. Rzuciłem cię na ziemię, wydałem cię królom na widowisko. 
18 Mnóstwem twoich przewin, nieuczciwością twego handlu zbezcześciłeś swoją świątynię. Sprawiłem, że ogień wyszedł z twego wnętrza, aby cię pochłonąć, i obróciłem cię w popiół na ziemi na oczach tych wszystkich, którzy na ciebie patrzyli. 
19 Wszystkie spośród narodów, które cię znały, zdumiały się nad tobą. Stałeś się dla nich postrachem. Przestałeś istnieć na zawsze». 

/Ez 28,1-19/


20 Od dawna bowiem złamałaś swoje jarzmo, zerwałaś swoje więzy. Powiedziałaś sobie: “Nie będę służyć!” Na każdym więc wysokim pagórku i pod każdym zielonym drzewem  pokładałaś się jako nierządnica.

/Jr 2,20/ 


 

Judasz, to kolejna postać przejmująca szatańską postawę kłamcy i zabójcy. Jest zdrajcą, złodziejem i obłudnikiem. Chowa się za fasada dobra, troski o biednych i potrzebujących. Ale ta sama postawa udziela się także uczniom:

 


Widząc to, uczniowie oburzali się, mówiąc: «Na co takie marnotrawstwo? Przecież można było drogo to sprzedać i rozdać ubogim».

/Mt 26,8-9/


A niektórzy oburzyli się, mówiąc między sobą: «Po co to marnowanie olejku? Wszak można było olejek ten sprzedać drożej niż za trzysta denarów i rozdać ubogim». I przeciw niej szemrali.

/Mk 14,4-5/

 


Elitę drugiej drużyny/diabeł, Judasz, uczniowie/częściowo/, uzupełnia tłum chwiejnych Żydów, gotowych na kompromisy. To Ci wszyscy ciekawscy, są wśród nas i nie tylko. To przecież my sami…, tak obłudni, podatni na złudzenia i kuszenie.  To my jeszcze wczoraj wołaliśmy: Hosanna! To my, za cztery dni będziemy ryczeć: Precz! Ukrzyżuj! Krew Jego na nas i na nasze dzieci. i nie tylko za cztery, ale… jeszcze wiele razy. Czy można się Złemu oprzeć. Tak! To bardzo proste. Wystarczy pełnić wolę Ojca…, a już On sam najlepiej zadba o swoje dziecko 😀

 


Uczta w Betanii, woń czystości i wdzierający się bez pardonu przenikliwy odór gnijącego ścierwa, dławiący smród śmierci i grzechu. Porównując te dwa duchowe obozy, nie sposób nie zapytać siebie:

Czym pachnę? Jaki Duch i jakie postawy dominują we mnie?

Owocnej Paschy!
frOPs

avatar /]

 Dodawanie komentarzy dla zalogowanych użytkoników: