W dobrą stronę - Nowenna 2027 -

NOWENNA 2018-2027 /184/

28 listopada 2019

+ Objawienie Niepokalanej Matki Słowa w Kibeho /38. rocznica/ + Duch Święty jest autorem Biblii. On sprawił cud wcielenia w Niepokalanym łonie Najświętszej Dziewicy. Pod Jego tchnieniem Słowo Boga przyjmuje ludzki kształt w świętych księgach. Duch Święty działa wszędzie, gdzie słuchane jest Słowo Boże i sprawowane są święte sakramenty. Wszędzie tam, gdzie człowiek odpowiada wiarą  Słowu i zanurza się w misterium paschalnym Pana.   

Boże, błogosławię Cię w Twoim Kościele. Spraw, abym zawsze żył w Twoim Słowie. Przyjdź Duchu Święty.  

 


Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów

Ty, któraś otrzymała od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie strąciły ich do piekła, Święci Aniołowie i Archaniołowie brońcie nas i strzeżcie nas. Amen

 

Niepokalana Matko Słowa . 

Matuchno, niedościgniony wzorze świętości, cierpliwości i pokory. Wyniesiona godnością ponad anioły i wszelkie stworzenia, Jesteś najlepszym sposobem poznania Ojca. Służebnico Pańska, stań dziś razem ze mną do Różańca świętego. Modlę się o Janka i łaskę otwarcia na dary Ducha Świętego.

 

 

 FROPS – Fraud Risk Operational Performance Solution


 

Blizne 2018

 

 

“Kantyczka z lotu ptaka”  + śp. Przemysław Gintrowski, + śp. Jacek Kaczmarski, + śp. Zbigniew Łapiński

 

 


CODZIENNE OFIAROWANIE:
– wg. modlitwy s. Faustyny – DZ.163/

/PRZY PORANNYM ODMAWIANIU NOWENNY/

 

Boskie Serce Jezusa
bogate w miłosierdzie,
Ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Maryi
moje modlitwy i cierpienia,
myśli i pragnienia,
słowa i czyny,
Złącz je ze swoją Ofiarą Krzyża
obecną w Tajemnicy Eucharystii dla zbawienia świata.
Uczyń mnie apostołem Twego miłosierdzia,
bym wiernie służąc Tobie w Kościele
we wszystkim świadczył o Twojej miłości.

Dopomóż mi Panie:
– aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewał i nie sądził z pozorów
– aby słuch mój był miłosierny, bym nie był obojętny na potrzeby bliźnich
– aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówił źle o innych, ale dla każdego miał słowo pociechy i przebaczenia
– aby ręce moje były miłosierne, bym tylko dobro czynił bliźnim
– aby nogi moje były miłosierne, bym spieszył z pomocą opanowując zmęczenie
– aby serce moje było miłosierne, nawet gdy inni będą nadużywać mojej dobroci

Niech się dzisiaj stanie Twoja wola we mnie, a ja wysławiać będę Twoje nieskończone miłosierdzie. Amen

 


Niepokalana Matko Pięknej Miłości

Najdroższa i najukochańsza Matuchno, spraw, abym nie miał innego ducha, jak tylko Twojego, do poznania Jezusa Chrystusa i Jego boskiej woli; abym nie miał innej duszy, jak tylko Twoją, do chwalenia i wysławiania Pana; abym nie miał innego serca, jak tylko Twoje, do kochania Boga miłością czystą i żarliwą jak Ty» [wg. Tajemnica Maryi, 68].

 

Przyjdź, Duchu Święty,

zapal w nas płomień Twojej miłości i Pańskiej bojaźni; daj nam usłyszeć Twój głos tajemniczy w naszych sumieniach.
Pocieszycielu, niech blask Twój rozproszy mroki umysłów i serca ożywi, Ty bowiem jesteś jaśniejszy od słońca, które już wschodzi.
Naucz nas, Duchu, wypełniać Twą wolę, zawsze Ci służyć w pokornym poddaniu; w każdym człowieku dostrzegać przez wiarę Twoją obecność.
Uświęć owoce naszego wysiłku, obdarz pokojem i łaską wytrwania, prowadź nas drogą codziennej wierności Twoim natchnieniom. Ojcu, Synowi i Tobie, Najświętszy, chwała niech będzie na niebie i ziemi, Ty bowiem jesteś weselem i dobrem duszy człowieczej. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

 

 


 

Modlitwa Nowenny Gietrzwałdzkiej

Prowadzeni orędziem Maryi

Matko Niepokalana, Pani Gietrzwałdzka!
Królowo Niebios i Pani Aniołów!
Ty ukazałaś się na warmińskiej ziemi,
aby wzywać do nawrócenia, pokuty,
żarliwej modlitwy różańcowej i trzeźwości.
Prowadzeni Twoim orędziem,
oddajemy się pod Twoją macierzyńską opiekę,
aby z radością przyjmować Ewangelię Twojego Syna.
Ty, która w Gietrzwałdzie obiecałaś, że
zawsze będziesz przy nas, wstawiaj się za nami,
aby nasza wiara wyznawana,
celebrowana i praktykowana na co dzień,
pogłębiała się i owocowała czynnym udziałem w życiu Kościoła oraz podejmowaniem dzieł apostolskich.

Matko Niepokalanie poczęta!
Ucz nas wiary, nadziei i miłości.

Królowo Różańca Świętego!
Przypominaj nam, że zbawienie dokonane przez Twojego Syna uobecnia się w życiu sakramentalnym Kościoła!
Pomagaj nam w rozeznawaniu powołania chrześcijańskiego, abyśmy prowadzeni przez Ducha Świętego, dostrzegali znaki Bożej obecności w świecie i byli posłuszni Jego natchnieniom. Amen.

 


Litania do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Kyrie, elejson – Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Boża Gietrzwałdzka – módl się za nami. 
Matko Boża Gietrzwałdzka, cudami słynąca,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nieustannie wstawiająca się za nami,
Matko Boża Gietrzwałdzka, błogosławiąca źródło wody cudownej,
Matko Boża Gietrzwałdzka, Uzdrowienie chorych,
Matko Boża Gietrzwałdzka, Pocieszycielko strapionych,
Matko Boża Gietrzwałdzka, Ucieczko grzesznych,
Matko Boża Gietrzwałdzka, udzielająca wszelkiej pomocy,
Matko Boża Gietrzwałdzka, wypraszająca łaski,
Matko Boża Gietrzwałdzka, której tak zaufaliśmy,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do gorliwego odmawiania Różańca Świętego,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do czynienia pokuty
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do wstrzemięźliwości i powściągliwości,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do miłości i wierności małżeńskiej,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do gorliwości i pobożności,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do skromności i czystości,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do uczciwości i sprawiedliwości społecznej,
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do łagodności i cierpliwości,
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz nas nawiedzić w smutkach i strapieniach naszych – wstawiaj się za nami. 
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz otoczyć opieką rodziny nasze,
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz uchronić naszych ojców, mężów, braci i cały naród od plagi pijaństwa,
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz otoczyć swą macierzyńską opieką dzieci nasze,
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz uchronić młodzież naszą od niewiary,
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz zapalić pragnienie służby Bożej w sercach młodzieży naszej,
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz być nam szczególną obroną w godzinę śmierci naszej.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Matko Boża Gietrzwałdzka.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, Pani Gietrzwałdzkiej, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 


CZYTANIE:

Iz 7, 10-14

I znowu Pan przemówił do Achaza tymi słowami: «Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze!» Lecz Achaz odpowiedział: «Nie będę prosił, i nie będę wystawiał Pana na próbę». Wtedy rzekł [Izajasz]: «Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel.

 

Ef 1, 3-12

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu – my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie.

 

J 1, 1-5, 9-11

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.

 


Objawienie Niepokalanej Matki Słowa w Kibeho /38. rocznica/

28 listopada 1981 r. młody student Kolegium w Kibeho, Alphonsine Mumureke, stwierdził, że widział  niezrównanej urody kobietę, która przedstawiła się jako „Nyina wa Jambo”, czyli „Matka Słowa”. Rozpoznana przez rzekomego wizjonera jako Najświętsza Maryja Panna, wielokrotnie objawiała się w dłuższych lub krótszych odstępach czasu. Pierwsze reakcje społeczności College’u, jak i poza nim, wcale nie były delikatne. Wklejono z <http://kibeho-sanctuary.com/en/apparitions/brief-overview.html>

Za niespełna miesiąc będę kontemplował Dziecię Jezus w radosnym misterium, ale dziś w sposób szczególny uświadamiam sobie, że nie będzie to dla mnie sielanka, a już z pewnością nie sprawa uczuć. Chodzi o walkę Słowa – Miłości z anty – słowem, czyli słowem nienawiści i fałszu. W encyklice Veritatis splendor, św. Jan Paweł II pisze na wstępie:

“BLASK PRAWDY jaśnieje we wszystkich dziełach Stwórcy, w szczególny zaś sposób w człowieku, stworzonym na obraz i podobieństwo Boga /por. Rdz 1, 26/: prawda oświeca rozum i kształtuje wolność człowieka, który w ten sposób prowadzony jest ku poznaniu i umiłowaniu Pana. Dlatego psalmista woła:Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza!” /Ps 4, 7/.”

Jako człowiek uczę się więc myśleć i przyjmować Słowo, które wypowiada Nieskończenie Dobry Ojciec do mnie. Uświadamiam sobie, że to Jest Słowo wieczne, Słowo Jedyne a przecież zawierające wszystko.   Jak bez lęku stanąć w blasku tej prawdy? Objawienie się Ojca w Synu, kenoza Boga, uniżenie, zależność, ubóstwo, prostota. Logos…, dabar….  Hebrajskie ” dabar “, to  odpowiednik greckiego ” logos “, ale  ma zupełnie inny zakres znaczeniowy. Dla Żydów “dabar” jest nośnikiem informacji pochodzącej od kogoś, gdy tymczasem “logos” dla Greków kojarzył się z rozumem, prazasadą rządzącą wszechświatem. Roman Brandstaetter hebrajskie dabar przetłumaczył jako “słowo – czyn”, a zatem “słowo działające” i właśnie taki “słowo nawrócenia” głosi Kościół.

Papież Benedykt XVI ogłaszając Rok Wiary, bardzo mocno akcentował konieczność nawrócenia do Chrystusa. Mówił też o niebezpieczeństwie takiego głoszenia Jezusa w Kościele, które nie przekazuje życia, lecz zamyka w śmierci zarówno głoszonego Chrystusa, jak i głosicieli oraz adresatów orędzia, głoszenia. Nadzieję pokładał  w odrodzonych duchowo “nowych ludziach”, oraz odnowionych wspólnotach, z ich świadectwem bezwarunkowej ewangelicznej miłości.

Ojciec stwarza świat przez Słowo i również przez Słowo na przestrzeni wieków świat wyzwala. Wszędzie działa to wyzwalające Słowo, a zatem do mnie należy „pozostawać, trwać w Jezusie Chrystusie”. O takiej postawie uczniów Jan wspomina już w scenie powołania: „Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego” /J 1, 39/. Wyrażenie „pozostali u Niego”
(„par’autō(i) emeinan”) kryje w sobie doświadczenie ich osobistej, pogłębionej relacji z Jezusem Nauczycielem. Charakteryzuje ono całą drogę wiary uczniów. Od momentu, kiedy poszli za Jezusem i zobaczyli „gdzie mieszka”, aż po kontemplację chwały Jego zmartwychwstania i wiary w Niego jako Mesjasza, Syna Bożego. To jest moja droga Słowa, którą sam muszę przejść.

W prologu Jan ukazuje nam to Słowo jako światło prawdy, które zmierza do wzbudzenia wiary w człowieku i faktycznie: patrzę na prześladowane niemowlę, potem cierpiącego człowieka, ukrzyżowanego i pogrzebanego…. I co? Mam uwierzyć, że to jest Bóg, że to jest słowo Ojca, Syn Wszechmogącego Stwórcy? Jeżeli się ma namaszczenie ducha, owo oświecenie Ducha Przenajświętszego, to w końcu się uwierzy bez zastrzeżeń. I właśnie w Chrzcie św. dokonał się we mnie ten niewyobrażalny cud. Oto odrzucone przez naród wybrany Słowo, po dwóch tysiącach lat, znajduje praktycznie niewierzącego człowieka, który po czterdziestu latach Je przyjmuje, a przyjmując Je z wiarą otrzymuje moc, aby żyć, być Bożym dzieckiem. Syn Boży stał się człowiekiem, a teraz ja przez wiarę i Chrzest św. staję się synem Bożym, w Eucharystii, w Słowie Bożym, w sakramentach świętych, w miłości Boga, każdego człowieka  i całego stworzenia. Eucharystia cementuje braterstwo, wyraża je we wspólnocie, ale to są dalekie odpryski, natomiast istota jest tu: realna prawdziwa obecność Boga Wcielonego, Syna Bożego, Słowa Ojca.

 

Jakże piękny jest człowiek, szczerze adorujący Pana na kolanach. Wierzę, że całe niebo z zapartym tchem podziwia wielkość człowieka, który uwierzył.

 

Niepokalana!

Mirakel

 

 

 

 


Sancte Michael Archangele,

defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus; supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen

 


/PRZY WIECZORNYM ODMAWIANIU NOWENNY/

Modlitwa do Świętego Józefa

Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

 


Litania do Matuchny

 

Ty która niesiesz naszej ziemi
Siłę dla utrudzonych wiarą
Panno Nadziei – módl się za nami

Ty, która dajesz ludziom światło
Że miłość może być prawdziwa
Oblubienico – módl się za nami

Ty, która pogrążonym w smutku
Dajesz odwagę wśród cierpienia
Panno radosna – módl się za nami

Ty, która jesteś naszym domem
Sprawy zwyczajne weź w obronę
Panno ubogich – módl się za nami

Ty, która niesiesz pojednanie
Trudną samotność gubisz w mroku
Matko tych, co się nie spotkali…
módl się za nami

s. Miriam od Jezusa OCD Karmel – Spręcowo

 

Bliscy i oddaleni – ks. Jan Twardowski   –  Teatr ES – Siedlce

 

 


Można odejść na zawsze, by stale być blisko.

z nagrobnej krypty ks. Twardowskiego.Dodawanie komentarzy dla zalogowanych użytkoników: